Zasady i warunki

General 1.0

1.1 Niniejsze Ogólne warunki są wydawane przez Grace Genetics SL, (zwana dalej „Firmą”): Właściciel strony www.licenseplate.store (zwanej dalej „Stroną” lub „Witryną”).

1.2 Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej „Warunkami” lub „Regulamin” lub „Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, musisz natychmiast opuścić Witrynę.

1.3 Wszyscy indywidualni użytkownicy Witryny zwani są dalej „Użytkownikiem Witryny” lub „Klientem”.

1.4 Witryna istnieje przede wszystkim po to, aby pośredniczyć w dostarczaniu klientowi dokumentów pojazdu (zwanych dalej „dokumentem pojazdu”). Dokument pojazdu odnosi się do dokumentu wydanego przez producenta pojazdu lub jego przedstawiciela. Wspomniany dokument pojazdu jest dokumentem, który potwierdza, że ​​dany pojazd spełnia określone wymagania techniczne, bezpieczeństwa i / lub środowiskowe i / lub zawiera informacje o oryginalnej specyfikacji pojazdu.

Proces zakupu klienta 2.0

2.1 Wszyscy klienci kupujący dokument pojazdu z Witryny przejdą internetowy proces zamawiania i płatności (zwany dalej „procesem zakupu klienta”)

2.2 Proces zakupu klienta zbiera informacje o kliencie drogą elektroniczną. Proces zakupu przez klienta zbiera również informacje o specyfikacji pojazdu, dla którego klient chce uzyskać dokument pojazdu. Proces zakupu klienta obejmuje następujące etapy:

[1] Zbierz informacje dotyczące konkretnego pojazdu za pomocą formularza zamówienia online,
[2] Zbierz dodatkowe informacje dotyczące konkretnego pojazdu za pomocą formularza zamówienia online,
[3] Zbierz osobiste dane kontaktowe i dane dotyczące płatności klienta za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia,
[4] Klient dokonuje płatności online za pośrednictwem systemu płatności zamówień online,
[5] Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawierająca wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia jest wysyłana do klienta i do administratorów firmy,
[6] Klient otrzymuje Dokument pojazdu za pośrednictwem fizycznej przesyłki pocztowej lub kuriera (w zależności od metody wysyłki wybranej podczas procesu składania zamówienia).

2.3 Po zakończeniu przez Klienta kroku czwartego sekcji Proces zakupu klienta, tj. „Sekcji 2.2 [4]”, Klient zawiera wiążącą umowę ze Spółką.

2.4 Przystępując do procesu zakupu klienta, klient potwierdza, że ​​w pełni się zgadza i akceptuje komunikację w procesie zakupu klienta drogą elektroniczną i pocztą.

2.5 Proces zakupu przez klienta może obejmować:

a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy Klienta, adres dostawy, numer telefonu, dane do faktury,
b) Rodzaj pojazdu, marka pojazdu, model pojazdu, kraj rejestracji, numer identyfikacyjny pojazdu (zwany dalej „numerem VIN pojazdu”), rok pierwszej rejestracji, kraj, w którym pojazd jest eksportowane z kraju, do którego pojazd jest importowany,
c) Proces zakupu klienta może również obejmować inne dane, w tym między innymi numer homologacji typu, kolor pojazdu lub informacje związane z przedmiotem zamówienia (kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, kopia umowy zakupu, kopia karty identyfikacyjnej klienta oraz zdjęcia etykiety producenta pojazdu lub niektórych części pojazdu).

2.6 Proces zakupu klienta, który nie obejmuje wszystkich danych wymienionych w pkt 2.5, nie będzie brany pod uwagę jako propozycja zawarcia umowy. W takim przypadku Firma skontaktuje się z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Prawa i obowiązki firmy 3.0

3.1 Firma ma obowiązek:

a) w celu dostarczenia Klientowi dokumentu pojazdu zgodnie z informacjami wprowadzonymi w procesie zakupu klienta oraz w celu jego zapakowania lub zapewnienia jego ochrony podczas dostawy,
b) dostarczenia Klientowi Dokumentu pojazdu w możliwie najkrótszym czasie,
c) w przypadku, gdy Firma dowie się o zdarzeniu, które może lub może skutkować przedłużonym okresem przetwarzania Procesu Zakupu Klienta, Firma jest zobowiązana powiadomić Klienta o tym stanie bez zbędnej zwłoki.

3.2 Firma zastrzega sobie prawo:

a) do pełnej i właściwej i terminowej płatności od Klienta za dostarczenie Dokumentu pojazdu,
b) do technicznego wyłączenia systemu i konserwacji, które mogą spowodować tymczasową niedostępność Witryny,
c) do odstąpienia od umowy, jeżeli uważamy, że klient złamał prawo lub niniejsze warunki,
d) odmówić przyjęcia zamówienia, jeżeli Klient ma jakiekolwiek zaległe zobowiązania z poprzednich okresów wobec Spółki,
e) do odstąpienia od umowy w przypadku niedostępności lub nieistnienia dokumentu pojazdu lub niemożności wykonania zamówienia.

4.0 Prawa i obowiązki klienta

4.1 Klient ma obowiązek:

a) podać prawdziwe dane prawne w zamówieniu,
b) załączać dokumenty do zamówienia wymaganego do jego przetworzenia,
c) opłacenie Dokumentu pojazdu w odpowiedni i terminowy sposób,
d) w celu aktualizacji swoich danych osobowych i innych informacji związanych z Klientem w przypadku ich zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@licenseplate.store Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć lub przez ich zmianę bezpośrednio na osobistym wirtualnym koncie prowadzonym na www.licenseplate.store
e) w celu zapewnienia bezproblemowego przejęcia dostarczenia Dokumentu pojazdu, w szczególności Klient będzie dostępny pod numerem telefonu określonym dla dostawy w dni planowanej dostawy lub być obecny pod adresem dostawy w przypadku Dostawa kurierska,
f) zapewnienie, że wszystkie dostarczone dane są legalne i wykorzystywane w dobrej intencji.

4.2 Klient ma prawo:

a) do zwrotu 90% płatności za Dokument Pojazdu, w przypadku niedostępności lub nieistnienia Dokumentu Pojazdu dla konkretnego pojazdu, lub jeśli realizacja zamówienia nie jest możliwa; w takim przypadku płatność zostanie zwrócona klientowi bez zbędnej zwłoki.
b) poprosić o maksymalny zwrot w wysokości 50, jeśli dokument pojazdu nie został dostarczony w ciągu 60 dni od maksymalnego szacowanego czasu dostawy.

Warunki płatności 5.0

Płatność 5.1 za dokument pojazdu może być wysyłana metodą varius przy użyciu różnych metod

5.2 Płatność za pozyskanie i dostarczenie Dokumentu pojazdu uważa się za wysłaną w momencie otrzymania całkowitego potwierdzenia płatności na konto Spółki, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie.

5.3 Firma wymaga wcześniejszego wysłania płatności za pozyskanie Dokumentu pojazdu, a mianowicie po wiążącym potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, chyba że niniejsze Warunki lub umowa stron stanowią inaczej.

5.4 Firma zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z klientem innych warunków płatności niż te wymienione w niniejszym dokumencie.

5.5 Dostawca zastrzega sobie prawo do wydawania kuponów rabatowych do woli. Kuponów rabatowych nie można wykorzystać z mocą wsteczną, ale tylko z nowym Zamówieniem, które nie później niż przy wypełnianiu formularzy Procesu Zakupu Klienta. Kuponów rabatowych nie można wykorzystać po upływie ich terminu ważności. Kupony rabatowe nie mają wartości pieniężnej, aw przypadku ich wygaśnięcia, utraty lub kradzieży (w przypadku indywidualnego kuponu rabatowego) Klient nie może żądać ich wymiany ani rekompensaty pieniężnej. Zakłada się, że kupony są wykorzystywane przez Klientów w dobrej wierze. Jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenie, że kupon został wykorzystany w sposób nieuzasadniony lub z naruszeniem niniejszych warunków, Firma będzie uprawniona do odrzucenia lub anulowania wszelkich kuponów wydanych od tego momentu, a odpowiedni Klient nie będzie miał prawa do roszczeń z tytułu Dostawca w wyniku takiego odrzucenia lub odwołania.

6.0 Anulowanie zamówienia

6.1 Anulowanie zamówienia przez klienta: Klient ma prawo anulować zamówienie bez podania przyczyny w dowolnym momencie przed jego wiążącym potwierdzeniem. Klient nie może anulować zamówienia po jego wiążącym potwierdzeniu, tj. Po etapie czwartym „[4]” w sekcji 2.2, Klient nie może anulować zamówienia. W przypadku próby anulowania zamówienia po wiążącej umowie potwierdzającej, Firma ma prawo zażądać od Klienta pełnej kwoty płatności, gdy Dostawca poniósł już koszty związane z uzyskaniem Dokumentu Pojazdu.

6.2 Anulowanie zamówienia przez Dostawcę: Firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następującym przypadku: Dokument pojazdu nie został dostarczony lub cena podana przez podwykonawcę uległa znacznej zmianie. Jeśli taka sytuacja wystąpi, Firma niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie kolejnych kroków;

6.3 O ile nie zaznaczono inaczej, nie wydajemy zwrotów pieniędzy.

Odpowiedzialność 7.0

7.1 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) opóźniona dostawa Dokumentu pojazdu spowodowana przez dostawcę (firmę spedycyjną),
b) opóźniona dostawa Dokumentu pojazdu spowodowana niewłaściwym adresem podanym przez Klienta jako odbiorcę dostawy,
c) uszkodzenie dostawy spowodowane przez dostawcę (firmę spedycyjną),
d) błędne dane w Dokumencie pojazdu spowodowane nieprawidłową realizacją zamówienia przez Klienta. e) utrata dostawy spowodowana błędnym adresem podanym przez Klienta jako odbiorcę dostawy.

Skargi 8.0

8.1 Klient jest zobowiązany do powiadomienia Firmy o wszelkich możliwych wadach Dokumentu pojazdu bez zbędnej zwłoki przez telefon lub e-mail, a także do przesłania Dokumentu pojazdu wraz z załączoną fakturą na adres biura Spółki. Dostawca ponosi odpowiedzialność tylko za wady w dokumencie pojazdu, które zostały spowodowane przez Firmę.

Ochrona danych osobowych 9.0

9.1 Firma gromadzi dane osobowe Klienta wyłącznie w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec Klienta. Firma ponosi odpowiedzialność za to, że dane osobowe Klienta nie są wykorzystywane do innych celów, przede wszystkim za to, że takie dane nie zostaną udostępnione stronom trzecim (z wyjątkiem zakresu niezbędnego do dostarczenia Dokumentu pojazdu).

9.2 Dostawca może udostępniać zbiorcze dane statystyczne dotyczące swoich klientów, liczby odwiedzin, obrotu i innych danych stronom trzecim lub opinii publicznej, jeśli nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych Klientów na ich podstawie.

Warunki końcowe 10.0

10.1 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków. Każda zmiana Regulaminu będzie obowiązywać, gdy Regulamin zostanie opublikowany w Witrynie w pełnym tekście (i najpóźniej), a zmienione w ten sposób Warunki wejdą w życie w dniu w nim określonym .

10.2 Wysyłając wiążące potwierdzenie zamówienia elektronicznego, Klient akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu wysłania tego zamówienia.

10.3 Niniejsze Warunki wchodzą w życie i obowiązują od czerwca 24th 2019.