Všeobecné obchodní podmínky

Obecné 1.0

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávány společností Grace Genetics SL (dále jen „Společnost“): Vlastník webu www.licenseplate.store (dále jen „web“ nebo „web“).

1.2 Tyto všeobecné podmínky (dále jen „podmínky“ nebo „T & Cs“ nebo „podmínky“) se vztahují na všechny uživatele webu. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, musíte okamžitě opustit web.

1.3 Všichni jednotliví uživatelé Webu jsou dále označováni jako „Uživatel webu“ nebo „Zákazník“.

1.4 Místo primárně existuje jako zprostředkovatel při poskytování dokladů o vozidle (dále jen „doklad o vozidle“) zákazníkovi. Dokument vozidla označuje dokument vydaný výrobcem vozidla nebo jeho zástupcem. Uvedený dokument vozidla je dokladem, který potvrzuje, že dané vozidlo splňuje určité technické, bezpečnostní a / nebo environmentální požadavky a / nebo obsahuje informace o původní specifikaci vozidla.

Proces nákupu zákazníků 2.0

2.1 Všichni zákazníci, kteří si zakoupí dokument o vozidle ze stránek, vstoupí do procesu online objednávky a platby (dále jen „proces nákupu zákazníka“)

2.2 Proces nákupu zákazníka elektronicky shromažďuje informace o zákazníkovi. Proces nákupu zákazníka také shromažďuje informace o specifikaci vozidla, pro které si zákazník přeje získat dokument vozidla. Proces nákupu zákazníka zahrnuje následující fáze:

[1] Shromažďujte konkrétní informace o vozidle prostřednictvím online objednávkového formuláře,
[2] Shromažďujte další informace o konkrétním vozidle prostřednictvím online objednávkového formuláře,
[3] Shromažďujte osobní kontaktní a platební údaje Zákazníků prostřednictvím online objednávkového formuláře,
[4] Zákazník provádí online platbu prostřednictvím online platebního systému objednávek,
[5] Zákazníkovi a správcům společnosti je zaslán potvrzovací e-mail obsahující všechny informace uvedené v objednávkovém formuláři.
[6] Zákazník obdrží Dokument vozidla buď fyzickou poštou, nebo kurýrem (v závislosti na způsobu odeslání zvoleném během procesu objednávky).

2.3 Když Zákazník dokončí čtvrtý krok v části Proces nákupu zákazníka, tj. „Část 2.2 [4]“, uzavře Zákazník se Společností závaznou smlouvu.

2.4 Vstupem do procesu nákupu zákazníka zákazník potvrzuje, že plně souhlasí a přijímá komunikaci v procesu nákupu zákazníka elektronickým odesláním a fyzickou poštou.

2.5 Proces nákupu zákazníka může zahrnovat následující:

a) jméno a příjmení nebo obchodní jméno zákazníka, dodací adresa, telefonní číslo, fakturační údaje,
b) Druh vozidla, značka vozidla, model vozidla, země registrace, identifikační číslo vozidla (dále jen „VIN číslo vozidla“), rok první registrace, země, ve které se vozidlo nachází vyváženo z země, do které je vozidlo dováženo,
c) Proces nákupu zákazníka může také zahrnovat další údaje, mimo jiné číslo schválení typu, barvu vozidla nebo informace týkající se předmětu objednávky (kopie osvědčení o registraci vozidla, kopie kupní smlouvy, kopie identifikační karty zákazníka a fotografie výrobního štítku vozidla nebo určitých součástí vozidla).

2.6 Proces nákupu zákazníka, který nezahrnuje všechna data uvedená v bodě 2.5, se nezohlední jako návrh na uzavření smlouvy. V takovém případě společnost kontaktuje zákazníka a vyhledá další informace.

Práva a povinnosti společnosti 3.0

3.1 Společnost má povinnost:

a) doručit Zákazníkovi doklad vozidla podle informací zadaných v procesu nákupu zákazníka a zabalit jej nebo zajistit jeho ochranu během dodávky,
b) poskytnout Zákazníkovi doklad o vozidle v co nejkratší možné době,
c) v případě, že se společnost dozví o události, která povede nebo může mít za následek prodloužené období pro zpracování procesu nákupu zákazníka, je společnost povinna tento stav bez zbytečného odkladu informovat zákazníka.

3.2 Společnost si vyhrazuje právo:

a) k plné a řádné a včasné platbě od zákazníka za dodání Dokumentu vozidla,
b) k technickému odstavení systému a údržbě, které mohou způsobit dočasnou nedostupnost webu,
c) odstoupit od smlouvy, pokud se domníváme, že Zákazník porušil zákon nebo tyto podmínky,
d) odmítnout objednávku, má-li Zákazník nesplacené závazky z předchozích období vůči Společnosti,
e) odstoupit od smlouvy v případě nedostupnosti nebo neexistence Dokumentu vozidla nebo nemožnosti provést objednávku.

Práva a povinnosti zákazníka 4.0

4.1 Zákazník má povinnost:

a) poskytovat skutečné právní údaje v objednávce,
b) přiložit dokumenty k objednávce potřebné pro její zpracování,
c) platit za doklad vozidla řádným a včasným způsobem,
d) aktualizovat své osobní údaje a další informace o zákaznících v případě jejich změny e-mailem na adresu info@licenseplate.store Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení nebo změnu přímo v osobním virtuálním účtu vedeném na www.licenseplate.store potřebujete mít povolený JavaScript
e) k zajištění bezproblémového převzetí doručení Dokumentu o vozidle bude Zákazník k dispozici zejména na telefonním čísle určeném pro dodání ve dnech plánované dodávky, nebo být přítomen na doručovací adrese v případě kurýrní doručení,
f) zajistit, aby všechny poskytnuté údaje byly zákonné a používány pro dobrý úmysl.

4.2 Zákazník má právo:

a) k 90% vrácení platby za Dokument vozidla, v případě nedostupnosti nebo neexistence Dokumentu vozidla pro konkrétní vozidlo, nebo pokud není možné provést objednávku; v takovém případě bude platba vrácena zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
b) požádat o maximální vrácení peněz 50 EUR, pokud nebyl Dokument vozidla dodán do 60 dnů od maximální odhadované dodací lhůty.

Platební podmínky 5.0

5.1 Platba za doklad vozidla může být zaslána metodou varius s různými způsoby

5.2 Platba za získání a doručení Dokumentu o vozidle se považuje za zaslanou v okamžiku úplného přijetí platby na účet Společnosti, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

5.3 Společnost požaduje předání platby předem za získání Dokumentu o vozidle, a to po závazném potvrzení objednávky Zákazníkem, pokud není v těchto Podmínkách nebo Dohodě smluvních stran stanoveno jinak.

5.4 Společnost si vyhrazuje právo dohodnout se zákazníkem jiné platební podmínky, než jsou podmínky uvedené v tomto dokumentu.

5.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo dle přání vydávat slevové poukázky. Slevové poukázky nelze použít zpětně, ale pouze s novou objednávkou a to nejpozději při vyplňování formulářů procesu nákupu zákazníka. Slevové poukázky nelze použít po uplynutí doby použitelnosti. Slevové poukázky nemají peněžní hodnotu a v případě jejich vypršení, ztráty nebo krádeže (v případě individuálního slevového poukazu) nesmí Zákazník požadovat jejich nahrazení nebo náhradu v hotovosti. Předpokládá se, že poukázky používají zákazníci v dobré víře. Pokud má Společnost důvodné podezření, že byl poukaz poukazován neoprávněně nebo v rozporu s těmito podmínkami, je Společnost oprávněna odmítnout nebo zrušit jakékoli poukázky vydané k tomuto okamžiku a příslušný Zákazník nemá právo na jakékoli nároky z Poskytovatel v důsledku takového odmítnutí nebo zrušení.

6.0 Zrušení objednávky

6.1 Zrušení objednávky Zákazníkem: Zákazník má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Zákazník nemůže zrušit objednávku, avšak po jejím závazném potvrzení, tj. Po čtvrté fázi „[4]“ v části 2.2, nemůže objednávka zrušit. V případě, že dojde k pokusu o zrušení objednávky po závazné dohodě o potvrzení, má Společnost právo požadovat plnou částku platby od Zákazníka, pokud Poskytovatel již vynaložil náklady v souvislosti se získáním Dokumentu o vozidle.

6.2 Zrušení objednávky Poskytovatelem: Společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její části v následujícím případě: Dokument vozidla není doručen nebo se cena stanovená subdodavatelem podstatně změnila. Pokud taková situace nastane, společnost bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dosažení dohody o dalších krocích;

6.3 Pokud není uvedeno jinak, nevracíme peníze.

7.0 Odpovědnost

7.1 Poskytovatel neodpovídá za:

a) opožděné doručení Dokumentu vozidla způsobené doručovatelem (přepravní společností),
b) opožděné doručení Dokumentu vozidla způsobené nesprávnou adresou zadanou Zákazníkem jako příjemcem dodávky,
c) poškození dodávky způsobené doručovatelem (přepravní společností),
d) nesprávné údaje v Dokumentu vozidla způsobené nesprávným provedením objednávky Zákazníkem. e) ztráta dodávky způsobená nesprávnou adresou zadanou Zákazníkem jako příjemcem dodávky.

8.0 Stížnosti

8.1 Zákazník je povinen oznámit Společnosti všechny možné vady v Dokumentu vozidla bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem a zaslat Dokument vozidla spolu s přiloženou fakturou na adresu sídla Společnosti. Poskytovatel odpovídá pouze za vady v dokumentu vozidla, které byly způsobeny společností.

9.0 Ochrana osobních údajů

9.1 Společnost shromažďuje osobní údaje Zákazníka výhradně za účelem plnění svých závazků vůči Zákazníkovi. Společnost odpovídá za osobní údaje Zákazníka, které nejsou použity k jiným účelům, především za to, že takové údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám (s výjimkou rozsahu nezbytných pro dodání Dokumentu vozidla).

9.2 Poskytovatel může poskytnout souhrnné statistické údaje o svých zákaznících, návštěvnosti, obratu a dalších datech třetím osobám nebo veřejnosti, pokud není možné identifikovat jednotlivé Zákazníky na jejich základě.

10.0 Závěrečné podmínky

10.1 Společnost si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit. Každá změna Podmínek je platná, jakmile jsou Podmínky zveřejněny na Stránce v plném znění (a nejnovější), a takto změněné Podmínky nabývají účinnosti dnem, který je v nich uveden. .

10.2 Odesláním závazného potvrzení elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá všechna ustanovení obchodních podmínek ve znění platném ke dni odeslání této objednávky.

10.3 Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti od června 24th 2019.